0 ( 216 ) 361 50 01

GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Akademi, gayrimenkul yatırımlarını türlerini akademik çalışmalar ve uluslararası kabul görmüş teknik analiz yöntemleriyle risk, maliyet ve fırsat döngüsünde doğru bağlantıları kurarak en etkin nasıl kullanılabileceğine yönelik yatırım danışmanlığı hizmetlerini sunmaktadır.
Gayrimenkulle ilgili alınacak kararları; doğru zamanlama ve pazar konumlaması açısından en verimli ve katma değerli çözümlerin oluşturulabilmesi adına gayrimenkul ve ekonomik eğilimler yakından izlenerek sizlere en uygun çözümler önerilmektedir.
Başlıca yatırım danışmanlığı hizmetleri;

Var olan gayrimenkul portföyünü yada yatırım yapılması düşünülen gayrimenkul portföylerinin en doğru dağlımı ile maksimumum getirinin nasıl sağlanacağı konusunda verdiğimiz hizmeti oluşturmaktadır. Akademi olarak gayrimenkul portföylerinin detaylarını, kısıtlamalarını, risklerini, değerlerini ilgili firmalara bildirmekte ve kurumsal yatırım stratejilerine göre gayrimenkullerin uygun kullanımları belirlenerek mülkün gerçek potansiyeli ortaya çıkarılmaktadır. Gayrimenkulleri bir bütün olarak tanımlayarak, potansiyel gelirleri nasıl maksimize edileceğine yönelik stratejiler geliştirilmektedir. Bu süreç kapsamında aşağıda detayları belirtilen sürçler izlenir.

 • Gayrimenkul envanteri çıkarılarak dört ana başlıkta incelenir. Yasal Olarak Kısıtlı gayrimenkuller, Ekonomik Ömrü Tamamlanacak Gayrimenkuller ve Değer Azalışı Beklenen ve Değer Artışı Beklenen Gayrimenkuller.
 • Gayrimenkuller için yapılacak tespitler neticesinde; gayrimenkullerin fiziki yapısı, fayda maliyet analizleri ışığında elde edilen karların potansiyel getirileri düşünülerek firmaların kurumsal kararları için geleceğe yönelik gayrimenkul için gelişim stratejileri belirlenir.
 • Yasal açıdan riskli olarak tespit edilen, ekonomik ömrünü tamamlamaya yakın ve değeri azalan gayrimenkullere yönelik çözüm önerilerimiz, en iyi ve en etkin kararların alınmasına rehberlik etmektedir.
 • Portföy içindeki gayrimenkullerin yıllara sari gelişimi incelenerek verimliği ve değer değişimleri takip edilmektedir.
 • Kurumsal olarak gayrimenkul yatırımı yapmak istemeniz durumunda; belirlediğiniz gayrimenkul türlerine göre pazar araştırmaları yapılarak hangi bölgede ne tür gayrimenkul yatırımları yapılması gerektiğini piyasa ve gayrimenkul eğilimleri doğrultusunda görüş ve öneriler olarak verilmektedir.

Yeni yapılan inşaatlar, gayrimenkul geliştirme, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm ve fonksiyonel değişiklikler için yatırımcı tarafından sağlanan sermaye yatırımı veya finans kuruluşları tarafından verilen kredi finansmanı beraberinde gayrimenkul yatırımcılarına ve finans kuruluşlarına belirli riskler yükler. Yatırım ile ilgili mimari ve mühendislik projeleri, bütçe, iş programı, kontratlar, inşaat ilerleme durumları, yatırım harcamaları, kredi kontrolü, yasal veriler ve mevcut durumunun irdelenmesi, resmi belgelerin uygunluğu ve kontrolü, maliyetler ile harcamaların düzenli olarak izlenmesi olarak verilen hizmetler risk analizleriyle ortaya çıkabilecek risklerin erken tanımlanmasına olanak sağlamaktadır.
Akademi profesyonelleri tüm yatırım projelerinde sermaye finansmanının yönetilmesi ve izlenmesinde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
İnşaat İzleme Prosesi, projenin ilerleme ve gerçekleşmeleri ile ilgili verilerin toplandığı ve bu bilgilerin düzenlendiği süreci kapsamaktadır. Bu bilgilerin sistematik bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi ile verilerin yorumlanması sürecin en önemli aşamayı oluşturur. Elde edilen bilgiler, projenin ne aşamada olduğu, ne kadarının gerçekleştiği konusunda değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlar. Dönemsel bazda hazırlanacak inşaat ilerleme raporu, projenin fiziksel gerçekleşme düzeyi ile ilgili güncel bilgileri, proje envanterlerini ve harcanan maliyet kalemleri ile ilgili gerçekleşmeleri konu eder. İnşaat İzleme süreci başarılı risk analizi etütleri ile riskleri minimize etmeye yardımcı olmaktadır.
Akademi olarak, projeye kredi finansmanı sağlayan kuruluş veya sermayesini koyan yatırımcı adına denetim görevi üstlenir. Müşteri, projeyi etkileyebilecek olumlu veya olumsuz bütün unsurlar konusunda başlangıç, ara ve nihai raporlar ile bilgilendirilir.
Proje süresince, Akademi sizlere aşağıdaki konularda destek verir:

 • İş Programı Uygunluk Tespiti
 • Bütçe Hedefleri
 • Fiziksel Gerçekleşmenin Durumu
 • İlgili Yasa ve Yönetmeliklere Uygunluk Kontrolü
 • Bina Alanlarının Yasal ve Mevcut Kullanım Durumunun İncelemesi
 • Harcanan Maliyet Kontrolü
 • Başlangıç Raporu: Proje ile ilgili hazırlanan ilk rapor olup en temel amacı müşteriyi, projenin planlanana hedeflere yönelik başlayıp başlamadığı tespiti konusunda bilgilendirmektir.
 • Ara Raporlar: Başlangıç raporunun ardından her ay / iki ay / üç ay da bir sizlerin seçeceğiniz zaman aralıklarında düzenli olarak yapılmaktadır. Müşteriyi bilgilendirme amaçlı olarak üretilen raporda temel amaç projenin hedefleri doğrultusunda hangi düzeyde olduğu ,eğer sapmalar varsa bunların projeye etkilerini inceleyerek rapor oluşturulmaktadır.
 • Nihai Rapor: Projenin tamamlanmasının ardından bir ay içerisinde yayımlanır. Temel amaç projenin sonuçları hakkında müşteriyi bilgilendirmektir.

Akademi çeşitli sektörlere(AVM, lojistik/endüstriyel tesis, perakende vb.) yönelik yer seçim stratejileri geliştirmektedir. Yer seçim kavramı, kısa ve/veya uzun vadede çeşitli ölçütlere göre en iyi avantajlara sahip yerin belirlenmesini ifade eder. Yer seçim stratejisi, yapılacak yatırım için en uygun yerin seçimi çalışmasıdır. Yer seçiminde rol oynayan en etkili unsurlar hizmet elverişliliği ve maliyettir. Maliyetler sabit ve değişken maliyet olarak dikkate alınır. Maliyete etki eden başlıca etmenler ise sektöre göre oluşan çeşitli maliyetlerdir. Lojistik tesisler için bu tip maliyetler taşıma ve depolama maliyetleridir.
Yer seçimi stratejisi, bünyesinde gayrimenkulün büyüklüğünü, coğrafî konumlarını ve sayılarını içeren, uzun vâdeli, stratejik plânlama düzeyinde olan, makro ve mikro bakış açılarını gerektiren bir karardır.
Ör: Lojistik Merkezlere Göre Yer Seçim Stratejisi
Makro analizde hedeflenen gayrimenkulün coğrafî olarak nereye kurulacağı incelenir. Müşteri hizmet düzeyi ve maliyetler dikkate alınarak inşa edilecek gayrimenkulün büyüklüğü ve yeri saptanır.

Makro analizde üç temel sistematik vardır:

 • Pazara göre konumlanma: Müşteri hizmet düzeyi, sunulan hizmet ürün ömrü, ürünlerin dağıtım maliyetlerinin yüksekliği öncelikli olarak dikkate alındığı için, müşteriye yakın noktalarda yer seçimi yapılır.
 • Hammaddeye göre konumlanma: Hammadde ömrü ve lokasyonlarına yakınlık ile tedarik maliyetlerinin yüksekliği öncelikli olarak dikkate alındığı için, tedarik kaynağına yakın noktalarda yer seçimi yapılır.
 • Optimal noktaya göre konumlanma: Burada ise hem pazara hem de ürüne göre konumlandırma, belli ağırlıklarda dikkate alınır.

Mikro analizde ise, seçilen coğrafî bölge içinde, depo yerinin belirlenmesinde aşağıdaki etmenler dikkate alınır:

A) Nicel Etmenler :

 • Yakınlık; Süre, Mesafe, Sefer Sayısı, Nakliye Maliyeti bazında dikkate alınabilir.
 • Müşterilere Yakınlık
 • Tedarikçilere Yakınlık
 • Gümrüklere (İthalat-İhracat) Yakınlık
 • Arazi ve/veya İnşaat Maliyeti

B)Nitel Etmenler :

 • İmar Durumu (tür, emsal değer, yükseklik, vd.) ve Değişme Olasılığı, Kamulaştırma Riski,
  Konum (görsellik, reklam etkisi, vb.)
 • Mevcut ve Gelecekteki Ana Ulaşım Yollarına Yakınlık, Seçenek Ulaştırma Olanaklarının (karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu) Varlığı
 • Arazi Topoğrafyası ve Zemin Özellikleri
 • Altyapı (elektrik, su, doğalgaz, data, kanalizasyon, atık, ulaşım vb.) Olanakları, Sürekliliği
 • Personelin Erişim Kolaylığı, Personel Temin Olanağı, Personel Servisi
 • Trafik Yoğunluğu
 • Afet Riski, Sigorta Ücreti
 • Komşu Arsa ve Binalar (gerçekleştirilen faaliyetler)
 • Arsanın tarihçesi (önceki sahipleri ve faaliyetleri)
 • Genişleme Olanağı
 • Araç Manevrasına Uygun Alanların Varlığı
 • Vergi ve Teşvikler
 • Çevresel Etkiler (Konutlara Yakınlık vb)
  Akademi profesyonelleri tarafından geliştirilecek gayrimenkulün yer seçiml için Hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabiî şartlar, ulaşım imkanları, gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel lokasyon ve konum analiz çalışmaları kapsamında yer seçim stratejisi hizmeti sunulmaktadır.

Akademi bir markanın satış ve pazarlama stratejisini belirlerken; markanın hedeflediği müşteri segmenti ve kendisini pazarda konumlandırdığı yer ile paralel olarak, müşterilere hangi ürünler ve fiyat politikalarıyla ulaşılacağı, markanın son tüketici ile nasıl temasa geçeceği konularında firmanın temel hedefleriyle uyumlu olan ve ana yolları belirleyen bir rota çizmektedir.
Akademi olarak satış ve pazarlama stratejileri hizmetlerimizi genellikle aşağıda belirtilen yol haritası üzerinden izlenmektedir.

1. AŞAMA

 • Pazarlama İletişim Takvimi Çalışmalarının Oluşturulması ve Önerilmesi,
 • Proje Pazarlama Briefinin Hazırlanması ve Reklam Ajansı ile Paylaşımı içinde;
  • SWOT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analiz Çalışmalarının Yönlendirilmesi
  • Hedef Kitle Tanımlamalarının Yapılması Çalışmalarının Yönlendirilmesi,
  • Proje Lansman Reklam Kampanyası Çalışmalarının (İlan, Katalog Tanıtım Filmi vb.) Reklam Ajansı ile Yönlendirilmesi,
  • Satış senaryo hazırlıkları kapsamında kampanya önerilerinin belilrlenmesi
  • Satış Ofisi ve Örnek Daire Oluşturma Çalışmalarının Pazar Beklentileri Doğrultusunda Yönlendirilmesi,

2.AŞAMA

 • Satış Hedef ve Satış Stratejisinin Oluşturulması ve Önerilmesi içinde;
 • Pazar-Piyasa Fiyat Analizi Çalışmalarının Hazırlanması,
 • Fiyatlama Stratejisi, Şerefiyelendirme ve Ödeme Planı Çalışmalarının Yönlendirilmesi,
 • Fiyat Artış-Zam ve İndirim Karar Mekanizması Oluşturulması Çalışmalarının Yönlendirilmesi,
 • Satış Sözleşmesi ve Eklerinin Gözden Geçirilmesi ve Revizyon Yapılmasının Yönlendirilmesi,
 • Satış Süreç Senaryolarının Oluşturulması Çalışmalarının Yönlendirilmesi içinde;
 • Satış Sunumu ve Akışını Hazırlama Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi ve Yönlendirilmesi,
 • Satış Söylemlerinin “Sales Pitch” Geliştirilmesi Çalışmalarının Yönlendirilmesi,
 • “Müşteri Talep” ve “Kalan Stok Analiz” Çalışmalarının Stok Takip/Raporlama Yönetimi,
 • “Satış Kapama Oranı” ve “Ön Ödeme veya Peşinat Tahsilat” Takibi Çalışmalarının Yönetimi